Reactie imam / De Koran, tussen waarheid en waan

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met degene na wie geen andere Profeet zal komen, Mohammed en vrede zij met zijn familieleden, zijn vrouwen en zijn metgezellen.

Joost van Velzen

Het ziet er naar uit dat sommige Westerse schrijvers zware teleurstelling vertonen door de snelle groei van de Islam in onze huidige wereld die o.a. gekenmerkt wordt door technologie, vooruitgang en welvaart. Dit omdat zij er altijd vanuit zijn gegaan dat technologische vooruitgang en de wetenschap in strijd zijn met de grondslagen van het Islamitische geloof. Deze foutieve gevolgtrekking vloeit voort uit het incorrecte beeld dat zij van de Islam hebben. Daarom zul je zien dat zij altijd op zoek zijn naar nieuwe alternatieven om de groei van de Islam tot stilstaan te brengen.

Misschien is deze houding enigszins begrijpelijk wanneer men dit soort kritiek richt aan het adres van de reeds overvleugelde religies die ons nooit in hun oorspronkelijke vorm hebben kunnen bereiken. Dit omdat hun originele teksten, door de vele omzwervingen, vervolgingen, ballingschappen en massamoorden waarvan de dragers daarvan (de Joden en de Christenen) het slachtoffer zijn geworden, verloren zijn gegaan. Pas na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem (68 n.C.) werd de kennis van de Thora belangrijker dan de correcte uitvoering van het ritueel. In 90 n.C. werd tijdens een grote bijeenkomst van rabbijnen de canon vastgesteld. Dit ging niet zonder slag of stoot, er waren discussies en twijfels over een aantal Thorahoofdstukken zoals het ‘Hooglied’ (te erotisch), maar ze werden desondanks toch opgenomen in de canon van verschillende boeken die nu in de bijbel staan. Ook heeft historische en Linguïstische studie duidelijk gemaakt dat Mozes niet de rechtstreekse auteur van de eerste vijf bijbelboeken is. De Thora is pas veel later op schrift gesteld, zo stelden de onderzoekers unaniem vast.

Ook het nieuwe testament, dat een veel kortere bestaansgeschiedenis heeft, kent haar gebreken en tekortkomingen. Het oudste en tevens meest beknopte evangelie is Marcus. Het boek is geschreven rond 70 n.C. en is vermoedelijk of door de tolk/vertaler van Petrus of door Johannes Marcus zelf geschreven. Lucas en Mattheűs hebben voor hun werk van bronnen gebruik gemaakt die wij niet meer tot onze beschikking hebben, en die de Q-bron worden genoemd. Johannes schreef tegen het einde van de eerste eeuw vanuit klein- Azië zijn evangelie, een evangelie dat sterk verschilt van de andere drie evangeliën. De vroegchristelijke kerk hield zich dan ook vanaf de derde eeuw bezig met het in elkaar passen van de teksten tot één geheel, en de discussie over de echtheid van de individuele boeken duurde tot de 4de eeuw. Vijf vergaderingen van kerkelijke ambtsdragers, van de vergadering in Nicea in 325 n.C. tot de vergadering van Carthago in 419 n.C. waren ervoor nodig om de uiteindelijk bijbel vast te leggen. En ondanks een vroege vertaling van de bovengenoemde geschriften naar het Latijn, de Vulgata, (4e – 7e eeuw), beschikken we ook hier niet over de originele teksten, maar over kopieën van kopieën van de vertaling. Drie grote manuscripten, het Vaticaanse, het Alexandrijnse (nu in Londen) en het Sinaitische (het oudste, nu ook in Londen) vormen de kern van een enorme collectie tekstfragmenten, bij elkaar zo’n 5.400. Allen zijn vele malen gekopieerd en alle verschillen enigszins van elkaar (geen twee versies zijn identiek), in totaal zijn er ongeveer 200.000 verschillen geconstateerd! En daaruit is de huidige bijbel tot stand gekomen.

En daarom zegt Emeritus hoogleraar antropologie Wouter E.A. van Beek na het aanvoeren van al deze feiten dat “De bijbel het resultaat is van een complexe geschiedenis, waarin veel van Gods woord bewaard is gebleven. Niet alles, want in dit proces zijn er ook boeken verloren gegaan. Zo noemt de bijbel verschillende boeken die wij niet meer kennen: Het Boek des Verbonds, het Boek van de Oorlogen des Heren, het boek des Oprechten, het Boek der Verslagen, het Boek van Henoch, van Jedi, Jiddo, Semaja enzovoorts. De canon, de feitelijke samenstelling van de Bijbelboeken, is dus niet compleet, maar wat er over is, is met grote zorg gereconstrueerd en vertaald, al kunnen daar natuurlijk altijd menselijke fouten in geslopen zijn‿”

Ook twijfelen enkele serieuze geschiedkundigen en zelfs vele theologen aan het mythische karakter van de Opstanding. En wat te denken van de stamboom van Jezus, volgens Paulus (c.a. 20 jaar na de dood van Jezus) is Jezus naar het vlees geboren uit het zaad van David. Terwijl Mattheüs en Lucas veronderstellen dat Jezus geboren is uit een maagd. Lucas stelt een stamboom van Jezus op die ons leidt naar Jozef, waarvan hij zelf beweert dat hij niet de vader is. Tot overmaat van ramp zijn de stambomen totaal uiteenlopend: de vader van Jozef heet volgens de ene Jacob en volgens de andere Elie. Bij Mattheüs zijn er 25 schakels tussen Jozef en David, bij Lucas zijn er 40 schakels.

Verder hebben wij ook nog het dogma van de drie-eenheid dat in strijd is met de Tien Geboden die de kern vormen van het oude verbond dat centraal staat in de Thora (het oude Testament). Een verbond van volledig monotheïsme en waarvan het eerste gebod als volgt luidt:

"Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere god(en) voor mijn aangezicht hebben" (Exodus 20:2-3).

De tekst die echter door de verdedigers van de drie-eenheid herhaaldelijk wordt gebruikt om hun visie te verdedigen is die van 1 Joh. 5 vers 7-8 en die als volgt luidt: “Want drie zijn er die getuigen [in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde]: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot één”

Maar bij het bestuderen van de grondtekst van het Nieuwe Testament, komt men een opmerkelijk commentaar tegen. Dit commentaar komt er op neer dat de woorden vanaf “in de hemel” (vers 7) tot en met “op de aarde” (vers 8), dus het gedeelte wat tussen vierkante haakjes staat, niet tot de Griekse tekst van het Nieuwe Testament behoren, maar wel in de Latijnse kerkvertaling (de zogenaamde Vulgaat) stonden. Onder kerkelijke druk(!!) heeft de taalgeleerde Desiderius Erasmus in het jaar 1522 deze woorden, het zogenaamde Comma Johanneum, toegevoegd aan de door hem uitgegeven Griekse vertaling van het Nieuwe Testament: de Textus Receptus.

Maar wanneer de discussie zich verplaatst naar de Islam en de Koran, dan dient men eerst te weten dat ons islamitisch credo niet berust op gevonden manuscripten of in steen gegraveerde tekeningen. Onze geloofsbelijdenis is gestoeld op duidelijke bewijzen, feiten waarvan de werkelijkheid vaststaat en op de wonderen die van Allah afkomstig zijn, door de aartsengel Gabriel overgedragen aan de boodschapper Mohammed.

Mohammed bracht dit vervolgens over aan zijn deugdelijke en waarheidlievende metgezellen die sinds de vervolmaking van de Islam en de voltooiing van de koran nimmer het slachtoffer van vervolgingen, omzwervingen en kolonisaties zijn geworden. De wijze waarop zij geleid werden is wonderbaarlijk, de wijze waarop zij zich wisten vast te klampen aan de voorschriften van de Islam is wonderbaarlijk, de wijze waarop zij tegenstand aan hun vijanden hebben geboden is wonderbaarlijk en de wijze waarop zij zich in een zeer korte tijd over het land wisten te verspreiden is wonderbaarlijk. Alles aan Mohammed en zijn metgezellen is wonderbaarlijk, fascinerend en onbetwist.

Toch zijn er nog steeds mensen die willens en wetens twijfels proberen te zaaien over de grootsheid en de vastlegging van dit boek, mensen zoals Eildert Mulder en Thomas Mulo. Zij hebben aan de hand van een artikel in de Trouw een poging hiertoe gewaagd, maar zij hebben in dit artikel de plank volledig mis geslagen. Erger nog, zij deden dit op een ridicule wijze die getuigt van grote onbekendheid met de Koran.

Het is algemeen bekend dat de moslimgemeenschap de enige natie is die de overblijfselen van hun vroegere religie en wetenschap goed hebben gedocumenteerd, onderhouden en hebben verduurzaamd. Zij zijn daarin zo ver gegaan dat zij zelfs de namen, geboorte-, sterftedata, reistochten, uitspraken en leerredes van hun voorvaderen, geleerden, gezaghebbers nauwkeurig hebben vastgelegd.

Ter voorkoming van het tenietgaan van deze kennis hebben zij stelregels en grondbeginselen bedacht die deze kennis tot een systematisch geordend geheel hebben gevormd. Je hoeft slechts de eerste de beste islamitische bibliotheek te bezoeken om de juistheid hiervan te controleren.

Dit wat betreft de aandacht en zorg die de gewone boeken is toegekomen, maar wat als de discussie zich gaat verbreden tot de oorsprong van de Islam, de Koran? Dan kunnen wij eenieder vertellen dat er zelfs schriftelijke uiteenzettingen bestaan die zich enkel en alleen bezig houden met de spraakklanken, schriftuur, exegese, plaats van openbaring, reden van openbaring, de wijze waarop de tekst voorgedragen moet worden en hoe de tekst teruggevoerd moet worden tot decreten en vonnissen. De vroegere en recente moslimgeleerden hebben geen enkel korangerelateerd onderwerp ongemoeid gelaten. Daarom is het onterecht van Eildert Mulder om vast te stellen dat moslims niet beschikken over een gezonde, ‘oneerbiedige’ nieuwsgierigheid en de drang om een beter inzicht te verkrijgen in hun religie.

Wat betreft het artikel waarin gesproken wordt over de vermeende ’korangraven’ die ontdekt zijn in een moskee in Jemen; dit artikel is zo slecht in elkaar gezet dat het zelfs op de lachspieren van de moslimkinderen werkt. Iedere vakkundige onderzoeker zou door dit artikel in verlegenheid gebracht worden. Het is kennelijk de schrijver ontgaan dat de Koran zélf het grootste wonder is dat de mensheid ooit heeft gekend. Een wonder dat aan Mohammed is geopenbaard en onnavolgbaar is in zijn retoriek, stijl, argumentatie, metaforen, uitdrukkingen en taalgebruik. Onnavolgbaar is in zijn verslagen over lang vergane tijden, de rectificaties van de onjuistheden die opgetreden zijn in het geloof van anderen, profetieën, wetenschappelijke feiten en de waargemaakte beloftes zoals de latere overwinningen die de moslims hebben behaald.

Het zou beter zijn geweest als deze schrijver de verspilde tijd en moeite die hij stak in het controleren van de Koran op fouten, had besteed aan het bestuderen en het ten volle begrijpen van de Koran. Dan had hij zich kunnen laten inspireren door het meest imponerende boek ooit op aarde. Een boek dat het gemoed en de geest sterk treft, een boek waarin een schat aan wetenschappelijke informatie opgeborgen ligt. Informatie die 1400 jaar geleden dankzij de Koran aan het licht is gekomen (en eeuwen later door de wetenschappers is bevestigd) zoals de verschillende ontwikkelingsfasen die een kind doorloopt in de buik van zijn moeder, de beweging en uitdijing van het heelal, de omtrek van de aarde en de constructie van de hemel, bergen en zeeën. Allemaal zaken die een groot aantal natuurwetenschappers in grote verwondering hebben gebracht en hen ertoe bewoog deze Islam te omarmen.

Is het de schrijver ontgaan dat sinds de tijd van de profeet tot op de dag van vandaag de moslimkinderen de Koran met de paplepel ingegoten krijgen? Is het hem ontgaan dat de Koran van generatie op generatie is overgedragen en niet van enkeling op enkeling? Is het hem ontgaan dat er geen één geval van controverse tussen de verschillende groepen moslims bestaat betreffende slechts één letter van de Koran? Is het hem ontgaan dat Arabieren ellenlange gedichten mondeling hebben overgebracht in het pre-islamitische tijdvak, en dat de Koran en de Soennah niet alleen maar opgetekend werden maar ook mondeling werden overgeleverd, en dat de korangeleerden nog steeds de ketting van overleveraars (beginnende bij hun eigen leraar van wie zij de koran ten gehore hebben gekregen tot de profeet) uit het hoofd moeten leren indien zij de Idjazah (licentiaat) willen verkrijgen, om als Hafidh erkend te worden?

De schrijver weet toch wel dat het voor iedere moslim een must is om een aantal delen van de Koran van buiten te leren om zo het gebed te kunnen verrichten? Hij weet toch wel dat de Koran dagelijks in de moskeeën wordt gedoceerd en sinds het tijdperk van de profeet tot op de dag van vandaag, ieder jaar van begin tot einde voorgedragen wordt tijdens de Taraweeh-gebeden in de maand Ramadan? Het is toch algemeen bekend dat de overdracht van de Koran altijd in de oorspronkelijke Arabische taal van Mohammed (vmzh) heeft plaats gevonden en dat het ten strengste verboden is om dit in een andere taal ten gehore te brengen, tenzij dit gebeurt om de betekenis van de woorden (beter) te kunnen begrijpen?

En de veronderstelling dat de eerste Koran pas jaren na de dood van de profeet schriftelijk zou zijn vastgelegd is de meest achterlijke opmerking die iemand ooit heeft gemaakt. Want ten tijde van het profeetschap bestond al een groepje metgezellen dat gespecialiseerd was in het op schrift stellen van iedere letter van de Koran. En onmiddellijk na de dood van de profeet werden deze geschriften, tijdens de regeerperiode van de eerste Kalief Aboe Bakr, verzameld in één boek. Daarna, toen de Islam zich in de tijd van de derde kalief 3othmaan Ibnoe 3affaan (die ook een metgezel was van de profeet -vmzh- en van hem de Koran heeft geleerd) over de wereld begon te verspreiden, besloot de kalief zeven afschriften van de Koran naar de verschillende onder de autoriteit van de moslims vallende landstreken te sturen om als referentie (op het gebied van voordracht, articulatie en schrijfwijze) voor de mensen te dienen. En wat betreft het gebazel over de klinkers en tekens van overdracht die later aan de koran zouden zijn toegevoegd: de schrijver maakt zich hiermee uitermate belachelijk en ongeloofwaardig, want met een beetje research kom je er al gauw achter dat de Koran is geopenbaard in de moedertaal van de toenmalige Arabieren. De taal die zij feilloos beheersten en voor het spreken ervan zeker geen klinkers en ‘toeters en bellen’ nodig hadden. Het is vanwege de niet-Arabieren die later de Islam in hun harten sloten dat de Arabieren zich gedwongen voelden om de tekst van de koran van klinkers en andere tekens te voorzien om hen voor leesfouten te behoeden. Dit vond allemaal plaats tijdens de regeerperiode van de Ummayaadse Kalief 3abdulMalik Ibnoe Marwaan. En zo bleef de Koran tot op de dag van vandaag opgeslagen in de boeken en het geheugen van mensen ter volbrenging van de belofte van Allah.

Allah zegt (wat als volgt vertaald kan worden):

"Voorwaar, wij hebben de openbaring nedergezonden en voorwaar, Wij zullen hem bewaren (tegen verandering en vervalsing." (al-Hidjr: 9)

en: "Voorwaar, het is zeker een verheven Boek. De valsheid treedt niet tot hem (de Koran) toe, niet van voren en niet van achteren. (Het is) een neerzending van de Allerwijze, de Geprezene." (Fossilat: 41-42)

Dus het is Allah zelf die zorg draagt voor de waarborging van de Koran en niet de mensen. Dit omdat niemand gestraft zal worden, zonder dat hij eerst op de hoogte wordt gesteld van de feitelijkheden en geconfronteerd wordt met de Goddelijke Waarheid. Alle voorgaande profeten werden specifiek naar hun eigen volkeren gezonden. Mozes bijvoorbeeld was een gezant die toegespitst was op de kinderen van het huis van Israël, en telkens wanneer een profeet kwam te overlijden werd een andere profeet in zijn plaats gestuurd om het geloof van de mensen nieuw leven in te blazen. En ook Jezus behoorde tot die verzameling profeten die slechts de opdracht hebben gekregen om zich te richten op de kinderen van het huis van Israël. Een oppervlakkige analyse van de bijbel laat zien dat slechts de joden aanspraak maakten op ‘Jezus’ bediening hier op aarde. Zo zegt hij (vrede zij met hem): “Ik ben slechts tot de verloren schapen van Israëls huis gezonden.” (Mattheüs 15:24)

Ook toen hij zijn leerlingen erop uit stuurde om het evangelie te gaan verkondigen zei hij tot hen: “Gaat niet naar heidenen en treedt geen stad der Samaritanen binnen, maar gaat liever tot de verloren schapen van het huis van Israël” (Mattheüs 10:5-6)

Hieruit blijkt dan dat ook de boodschap die Jezus en zijn apostelen moesten brengen tot het volk van Israël was gericht en niet kan verwijzen naar iets buiten de grenzen van het land Israël. Daarom was Jezus zeer teleurgesteld en ontdaan toen Israël zijn boodschap verwierp en hij voor haar poorten is gaan staan zeggende: “Jeruzalem, Jeruzalem! Gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe vaak heb ik uw kinderen willen verzamelen, zoals een hen haar kiekens verzamelt onder haar vleugels. Maar gij hebt niet gewild. Zie, uw huis zal u in puin blijven liggen. Want ik zeg u, mij zult gij van nu af niet weder zien voordat gij zegt: Gezegend hij die komt met de naam des Heeren!” (Mattheüs 23:37-39)

En het afwijzen van de boodschap van Jezus kostte de kinderen van Israël dan ook het profeetschap, want dat werd hen afgenomen en gegeven aan de kinderen van Ismaël die uitverkozen waren om onder leiding van Mohammed (vrede zij met hem) een universele en ultieme boodschap te gaan verkondigen. Iets dat zelfs door Jezus in de bijbel wordt toegegeven, hij zegt namelijk: “Hebt gij nooit in de schriften gelezen: De steen dien de bouwlieden hebben verworpen, die is de hoeksteen geworden; vanwege den Heer is het wonderlijk in onze ogen? Daarom zeg ik u: Het koninkrijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat de vruchten er van opbrengt. En wie op dezen steen valt zal verpletterd worden, en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen." (Mattheüs 21:42-44)

Deze steen waar Jezus het hier over heeft is Mohammed en het feit dat de bouwlieden deze steen zullen verwerpen is vanwege zijn afkomst. Hij stamt namelijk af van Ismaël die onder de kinderen van Israël bekend staat als de zoon van de slavin Hagar en dus volgens hun lager in aanzien is dan Isaac de zoon van Sara. Maar het bizarre is dat de bijbel zelf te kennen geeft dat Ismaïl gezegend is, zo staat er in Genesis 17: 20: “(God sprak:) Ook wat Ismael aangaat heb ik u (Abraham) verhoord; zei, ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en zeer, zeer vermenigvuldigen: twaalf vorsten zal hij verwekken, en ik zal hem tot een groot volk maken.”

Ook zegt God tegen Abraham: “En Ik wil uw zaad vermenigvuldigen als de sterren aan den hemel, en zal uwen zade al deze landen geven, en door uw zaad zullen alle volken der aarde gezegend worden.” (Genesis 26:4)

De enige profeet die er voor heeft gezorgd dat alle volkeren der aarde zich om hem heen hebben geschaard is de profeet Mohammed (vrede zij met hem) en daarmee is dan ook deze belofte van God in vervulling gegaan. Deze belofte zal stand houden zolang de koran bestaat, en de Koran zal niet van de aardbodem verdwijnen, omdat deze geldt als de laatste boodschap en Gods’ ultieme bewijs tegen de mensheid. Allah zegt (wat vertaald kan worden met):

"Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allah en de laatste der Profeten. En Allah is Alwetend over alle zaken." (Al-Ahzaab: 40)

De reden waarom de moslims in woede en verontwaardiging uitbarsten als hun profeet of de Koran wordt geschoffeerd is omdat hun overtuiging berust op klare religieuze en rationele bewijzen en niet op verzinselen en vage aannames. Het zijn degenen die de Koran proberen te bekritiseren die in de duisternis der verzinselen tasten en door de gangen van ‘vermoedens en waanideeën’ wandelen.

Tot slot kunnen wij met zekerheid het volgende van de daken verkondigen: “Het zijn niet de moslims die de koran voor de ondergang hebben behoed, het is juist de Koran die de moslims voor ondergang, afdwaling en het blind volgen van anderen heeft behoed.”

“Zij willen het Licht van Allah doven met hun monden, maar Allah vervolmaakt zijn Licht, ook al haten de ongelovigen het.” (Soerat as-Saf: 8)

En vrede en zegeningen zij met onze Profeet, Mohammed, zijn familieleden, zijn metgezellen en zijn volgelingen.

Sheich Fawaz Jneid

Met medewerking van team al-yaqeen

De gebruikte internetbronnen: SKEPP, wat-is-waarheid.

Eildert Mulder heeft het 'team al-yaqeen' en sjeik Fawaz gevraagd in het bovenstaande stuk de cursief-vet ondertreepte zin te rectificeren.

Mulder heeft nergens geschreven dat moslims onvoldoende nieuwsgierigheid hebben getoond. Het verwijt is gericht tegen westerse islamologen en het staat aan het einde van de tweede bijdrage, over de Koranhandschriften in Jemen.

Tot tweemaal toe is gevraagd om een rectificatie en doorgave daarvan aan sites, die dit verhaal van sjeik Fawaz hebben overgenomen. Sjeik Fawaz en het 'team al-yaqeen' hebben tot nu toe niet gereageerd.

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden