In dialoog met de islam: Bismillahirrahmanirrahim

Vorige week publiceerde Letter & Geest een artikel waarin Piet Winnubst zich de les laat lezen door zijn 'fictieve vriend Boutros Abu-Haini, een Arabische, orthodoxe christen die met verbazing, zo niet verbijstering, gadeslaat hoe Europa met de islam omgaat'.

Voordat ik mijn kritiek op het artikel 'Gesprekken met mijn vriend Boutros Abu-Haini' geef, wil ik me voorstellen. Als jonge moslim ben ik maatschappelijk bezig om de (ware) islam na te leven en uit te dragen. Ik verricht vrijwilligerswerk voor een studentenvereniging, genaamd Studenten Unie Nederland (SUN).

Mohammed B., die in zijn brief aan Ayaan Hirsi Ali heeft geschreven dat het de zwakte is van de Oemma, heeft gelijk. De Oemma is nu erg zwak en er is op dit moment geen hoogste orgaan in de islam, zoals de paus van Rome dat is. Daardoor geeft iedereen zijn eigen interpretatie aan de regels en wetten.

Het heilige boek de Koran

Ook meneer 'Boutros' heeft gelijk waar hij zegt dat veel journalisten conclusies trekken zonder de Koran te hebben gelezen. We moeten eerst begrijpen dat de Koran bestaat uit poëtische stukken die zijn neergezonden op de laatste profeet Mohammed. Dan komt meneer met een vers uit de Koran: 9:123. Die fout maken veel Europese theologen of islamologen zoals ze zich willen noemen.

De soera (hoofdstuk) is één geheel. Als je iets uit die context neemt, kan er een verkeerde interpretatie ontstaan. Het eerste vers (9:1) zegt: '(Dit is een verklaring over) een verbreking van de banden, van Allah en zijn Boodschapper gericht tot de veelgodenaanbidders met wie jullie (gelovigen) een verbond hebben gesloten.' En als voetnoot is er geschreven in de Edele Koran: tussen de ongelovige stammen en de Profeet bestonden verdragen waarbij onderlinge vrede en het elkaar toestaan van godsdienstige handelingen gegarandeerd was. Dit vers werd in het negende jaar na de Hidjrah (de verhuizing van Mohammed en zijn getrouwen van Mekka naar Medina) geopenbaard toen ongelovige stammen de verdragen schonden.

Meneer 'Boutros' neemt daarna vers 123 van dezelfde soera. Ik sluit me voor 100 procent aan bij dat vers. Gewone mensen zullen de Koran erg moeilijk begrijpen. Daarom is er een tafsir gemaakt die door de hele islamitische wereld geaccepteerd wordt. Dat is een uitleg over dat vers (dat we anders niet zouden begrijpen). De tafsir luidt: In tijden van oorlog bevecht je de ongelovigen die het dichtst bij je zijn. Je vecht niet met mensen die te ver van jou wonen om je pijn te doen. Wat betreft de hardheid. Heeft u weleens een leger gezien dat slap, zwak, niet georganiseerd, bang en niet hard is? Door te laten zien dat je hard bent maak je je tegenstander bang. Dit is alom geaccepteerd bij elke legerleiding in de wereld.

Vers 9:29 bestaat wel, maar niet zoals het in de krant staat. Volgens mij is het een typfout.

Daarna wordt er nog in de tekst gesuggereerd dat Mohammed belachelijk werd gemaakt door christenen. In Mekka leefden er in die tijd veelgodenaanbidders en erg weinig christenen. Voordat hij zijn profeetschap verkondigde, werd hij El-Emin genoemd. Dat betekent de meest vertrouwde, waarheidsprekende. In die tijd waren overspel, polygamie, diefstal, moord en alle slechte dingen heel normaal.

Toen mensen aan hem vroegen waarom hij het nodig vond om een nieuwe geloof aan te kondigen, antwoordde Mohammed: ik breng geen nieuw geloof, maar ben gekozen om de ahlak (het gedrag, de houding en levenswijze) te vervolmaken. Dat is de islam. De islam omvat ook het jodendom en christendom.

En nogmaals reagerend op wat meneer Boutros zegt over de Koran: De Koran is uiteraard niet gezonden naar één volk, maar naar alle wereldbewoners. Het christendom is daarentegen voor de kinderen van Israël geopenbaard. De islam is open voor alle zielen en kan worden aanvaard door iedereen.

Islam en de christenen

De islam heeft tot op de dag van vandaag nog geen één gewelddaad gepleegd. Er zijn in het verleden in naam van het geloof veel oorlogen gevoerd waarvan de mensen na een tijd niet meer wisten waarom ze begonnen waren. Toen de christenen Jeruzalem innamen, zijn er 30.000 moslims vermoord. Het bloed stond tot aan de knieën van de christelijke soldaten. Toen Saladin Jeruzalem innam, is er niet eens een dier om het leven gebracht. Hij heeft koning Richard van Engeland nog diezelfde dag uitgenodigd om kerstmis te vieren in de geboortekerk van Jezus. Niemand kan dit ontkennen.

Met de Armeniërs is het hetzelfde verhaal. De Armeniërs zijn met hulp van de Russen een gewapende opstand begonnen. Tijdens de opstand zijn er honderdduizenden Turken en Koerden vermoord en in massagraven gelegd. Het verzoek van de Turkse premier Erdogan om dit samen te onderzoeken hebben ze afgewezen. En de landen die deze genocide erkennen zouden hun verleden zelf onder ogen moeten zien, zoals de Amerikanen met de Indianen, de Fransen met Afrika, de Britten met Afrika en het Midden-Oosten, enz. De Turken zijn absoluut niet bang van hun verleden. Vergelijk het eens met Srebrenica. De hele wereld heeft erkend dat daar een genocide heeft plaatsgevonden. De islamitische bevolking werd door de christelijke Serven vermoord. Is dat de fout van het christendom of van Jezus? NEE.

De Koran staat absoluut niet open voor verschillende interpretatie. Dit om te voorkomen dat mensen foute dingen gaan zeggen. Daarom is de tafsir uitgebracht, wat een uitleg is ván de Koran. De Koran is voor alle tijden geldig en niet veranderbaar. Voor ons maakt een God geen fout en ziet hij ook wat er in de toekomst gebeurt. Als de christenen het nodig achten om hun boek te veranderen dan mag dat, maar de Koran zal tot het einde der tijden niet veranderd worden.

Er wordt verontwaardigd gedaan als we willen dat de hele wereld zich tot de islam bekeerd. Als ik de christenen was zou ik beter naar de paus luisteren. Dat heb ik wel gedaan. In zijn toespraak zei de paus letterlijk: het eerste millennium Europa, het tweede millennium Afrika en het derde millennium Azië als doel om te verchristelijken. Dat de Koptische christenen in Egypte moslim zijn geworden, is hun keus. Egypte stopte met groeien toen de Fransen en de Britten het koloniseerden en corrupte leiders aanstelden.

Toen de metgezellen van de Profeet Mohammed moesten emigreren kozen ze voor Ethiopië dat in die tijd een christelijke koning had. Zijn naam was Necasi. Toen de moslims bijna werden veroordeeld wegens hoogverraad heeft één van hen gezegd dat de Profeet Mohammed zei dat er een rechtvaardig koning heerste in Ethiopië waardoor ze voor dat land kozen. De christelijke koning vroeg naar Jezus. Ze lazen een stukje over de geboorte van Jezus. De christelijke koning van Ethiopië huilde totdat zijn baard nat werd van tranen.

Strijden in de naam van Allah

Is Allahoe Akhbar een strijdkreet? We worden geboren in de naam van Allah, we leven in de naam van Allah en sterven in de naam van Allah. Daarom is God de Grootste (Allahoe Akhbar). Dat is niet zijn enige naam. Hij heeft in totaal 99 namen/kenmerken, onder andere Alwetende, Alhorende, Almachtige, Alwijze, etc. alles wat je mag verwachten van een God. Elke soera in de Koran begint met de inleiding: in de naam van Allah, de Erbarmer, de meest Barmhartige. Hoe kan iemand de naam van Allah dan vergelijken met iets verschrikkelijks?

Vers 2:216 heeft de volgende uitleg: 'Het is alleen verplicht om oorlog te voeren als dit zal resulteren in stabiliteit en rust in de regio. Er wordt in dit vers uitgelegd dat je het niet leuk kan vinden om deel te nemen aan de oorlog. Maar er zijn ook dingen die je leuk vindt, maar niet mag. Voelen is een emotie. Een mens kan het toekomstige niet zien. Emoties mogen de mens niet overheersen. In tijden van onrecht en onrust is het daarom verplicht om te strijden.' Het uitroepen van een totale oorlog mag uitsluitend gebeuren door een kalief (die we nu niet hebben). Op dit moment kan een op islamitische regels gebaseerd land uitsluitend de oorlog aangaan met de vijand om zichzelf te verdedigen.

Islam en Europa

De moslims hebben veel contact gehad met Europa. Het eerste contact was slecht: de kruistochten. De moslims hebben geen wraak genomen. De emoties waren de moslims niet de baas. Toen de moslims Jeruzalem innamen was er rechtvaardigheid en onderlinge gelijkheid (wat nu niet meer bestaat).

Het tweede contact was Andalusië (Zuid-Spanje). Er was zo'n culturele groei dat alle Europeanen de plaatselijke bestuurders met respect bezochten. Er waren straatlantaarns, vuilnis werd opgehaald, joden en christenen kregen beurzen, etc. Van zoiets werd in Londen zelfs niet gedroomd. Toen de moslims werden verdreven, eisten de christelijke veroveraars ook het vertrek van de joden. 500.000 joden werden nergens meer geaccepteerd behalve door de islamitische Turken die hun een woonplaats gaven in het hele Ottomaanse gebied. Onrechtvaardige moslims? Ik zou toch zweren dat de christenen die rol vervulden. Spanje leeft tot op de dag van vandaag nog van de inkomsten van toeristen die de islamitische bezienswaardigheden bezoeken in die gebieden.

Het derde contact was Istanbul (Byzantium). De christelijke bevolking smeekte de Turken letterlijk om hen te bevrijden van de meedogenloze christelijke overheersers. De Turken waren zo geliefd dat ze werden verwelkomd met rozen door de plaatselijke bevolking. Ik citeer: 'Ik heb liever de tulband van de Sultan, dan de hoed van de orthodoxe priester.' De Europeanen mogen zich afvragen hoe het op de Balkan vijf eeuwen lang niet tot een treffen kwam tussen de volkeren onder de heerschappij van de islamitische Turken. U ziet wat daar nu aan de gang is. Geen uitleg nodig.

De islam in Nederland

Meneer 'Boutros' heeft het over de vervolgde christenen die wonen in een islamitische cultuur. Daarna heeft hij het erover om hetzelfde te doen met de moslims. Proficiat, zou ik zeggen. Zou dat dan heel wat anders zijn dan wat hij beweert dat er in de islamitische landen gebeurt?

Daarna komt er iets over de islamitische subculturen die zijn ontstaan in onze Nederlandse samenleving. Ik zou hem willen verwijzen naar Amstelveen of Antwerpen om daar de joodse subculturen te bezoeken die zijn ontstaan.

Meneer wil de immigratie stoppen. Maar dan gebeurt binnen een aantal jaren het volgende: de vergrijzing zet door, er komen geen nieuwe kinderen bij, het werk kan niet worden voortgezet wat als gevolg zal hebben dat ze de moslims opnieuw zullen uitnodigen. Dan moeten immigranten hun handtekening zetten onder een verdrag. Als rechtenstudent weet ik gelukkig dat je met het accepteren van het Nederlanderschap ook de wetten accepteert. We moeten altijd openstaan voor verandering. Morgen kan er een beter systeem ontstaan dat we nu nog niet kennen.

Mohammed als mens

Elk jaar komt Mohammed (v.z.m.h.) als de meest intelligente, meest invloedrijke, meest bestuurlijke persoon etc. uit de bus bij verkiezingen die worden georganiseerd onder alle intellectuelen in de wereld. Als iemand zich met hem kan meten als mens hoor ik het graag. Hij had een erg bescheiden leven. Hield niet van luxe, ook niet na het groot worden van de islam. Heeft nooit uitbundig gegeten. Hij predikte barmhartigheid onder de mensen. Hij had negen vrouwen, maar nooit vier vrouwen in één keer, zoals in de Koran is toegestaan. Een deel heeft zelf aangegeven om met hem te trouwen. Zijn eerste vrouw was Khadija. Ze was 40 en hij 25. Tot haar dood is hij niet met andere vrouwen getrouwd geweest.

De leiders van Mekka boden hem macht, de mooiste vrouwen, de sleutel van de Kaaba en nog veel meer aan als hij stopte met het prediken van het nieuwe geloof. De mensen moeten begrijpen dat het niet ging om geld, vrouwen, macht of status. Een deel van de vrouwen trouwde hij om de eer van de tegenstander te waarborgen. Na het verslaan van de vijand was het in die tijd gebruikelijk om iets te schenken aan de overwinnaar. De Profeet heeft nooit zelf gevraagd om zulke geschenken. Hij was erg romantisch. Hij gaf ze altijd evenveel aandacht en behandelde ze gelijk. Hij was grappig, maakte grappen en vertelde moppen.

Toen hij stierf had hij geen bezit behalve zijn muildier en een klein stuk grond om te bewerken. Welke leider is zo bescheiden? Hij was een vader, schapenhoeder, leider, generaal, zoon, meester, profeet, man en nog veel meer. Op elk gebied kunnen we aan hem een voorbeeld nemen. Mohammed (v.z.m.h.): 'Werk voor deze wereld alsof je nooit zult sterven en praktiseer je geloof alsof je morgen zult sterven.'

Hij heeft zeker deelgenomen aan oorlogen. Hij nam plaats in de voorste linies. 's Avonds viel hij de vijand nooit aan. Er waren een aantal basisregels die vóór elke strijd aan de soldaten werden voorgelezen. Bomen mochten niet worden omgehakt, dieren niet geslacht, vrouwen, kinderen en oude mensen niet vermoord. Mensen die hun toevlucht zochten in een tempel, kerk of een andere bidruimte waren veilig.

Offerfeest

Dit vond ik het leukste deel. Volgens mij is meneer 'Boutros' een vegetariër; dan is het wel begrijpelijk. Uit onderzoek is gebleken dat het doorsnijden van de keel de minst pijnlijke manier is om een schaap om het leven te brengen (is zelfs daaraan gedacht in de islam?). Ik wijs de christenen op Spanje. Stierengevechten noemen ze dat daar. De stieren worden gemarteld, gepijnigd en op de meest pijnlijke en barbaarse manier om het leven gebracht. Daar moet zeker iets aan worden gedaan.

Einde

Ik kan nog duizenden voorbeelden noemen waar de islam wel rekening mee houdt, en andere geloven niet. Hetzelfde probleem hebben de joden ook. Er staat ongeveer in hun boek: de 'joden zijn mensen en alle anderen zijn dieren'. Een leek zou nu zeggen: 'wat slecht van de joden'. Maar de rabbijn geeft een heel andere uitleg. Zo ook zijn de Koranteksten alleen begrijpelijk als je weet onder welke omstandigheden én in welke tijd ze zijn neergezonden.

Wij, de moslims, erkennen de profeten Jezus, Mozes en David en geloven er ook in. Respect is het minste wat we kunnen en mogen verwachten.

Enkele vragen van de redactie

'De Oemma is nu erg zwak en er is op dit moment geen hoogste orgaan in de islam.' Zou je weer een Kalief willen? Hoe zou je dat willen bereiken?

Ja zeer zeker. Nu de Oemma erg verdeeld is en er geen hoogste orgaan bestaat, zijn we overgeleverd aan de vele imams en moefti's die geen leiding kunnen geven aan alle moslims in de wereld. Er zijn op dit moment enkele hooggeleerden die door de hele islamitische wereld worden erkend. De volgende regeling is denkbaar: Voor de gewone plaatselijke moslim is elke vrijdag een bijeenkomst dus eigenlijk een vergadering. Voor alle moslims en wereldleiders is de bedevaart naar Mekka een bijeenkomst dus een vergadering. Daar zou dan een Kalief gekozen kunnen worden die door alle geestelijken wordt erkend. Hoe verschillend ze ook zijn, dat zullen de moslims zeker accepteren.

'De tafsir luidt: In tijden van oorlog bevecht je de ongelovigen die het dichtst bij je zijn. Je vecht niet met mensen die te ver van jou wonen om je pijn te doen.' Is deze uitleg alleen gericht tegen de ongelovige stammen in Mohammeds tijd of geldt hij ook voor de ongelovigen in Nederland?

Er staat duidelijk 'in tijden van oorlog'. In vers 2:191 staat: 'En doodt hen waar jullie hen ook aantreffen en verdrijft hen van waar zij jullie hebben verdreven. En fitnah (afgoderij) is erger dan doodslag. En bestrijdt hen niet bij de Masjid al Haram (de Gewijde Moskee te Mekka) totdat zij jullie daar bestrijden: doodt hen dan. Zo is de vergelding voor de ongelovigen.' In vers 2:192 gaat het verder: 'Maar als zij ophouden; voorwaar, dan is Allah Meest Vergevingsgezind, Meest Barmhartig.' In vers 2:193 staat daarop: 'maar als zij dan ophouden, dan is er geen vijandschap, behalve tegen de onrechtplegers'.

Uit al deze verzen kunnen we begrijpen dat het oorlog voeren alleen is toegestaan als er onrecht tegenover jou wordt gepleegd en waar dat gebeurt. De islam heeft nooit de bedoeling gehad om het christendom uit te vagen. In die tijd moesten de moslims veel oorlog voeren om te overleven. Als de oorlog woedt in Irak of Palestina mogen de moslims hier de christenen dus niet aanvallen of vermoorden, omdat er hier geen onrust of onrecht wordt gepleegd. De islamitische oorlog is man-tegen-man.

'Toen Saladin Jeruzalem innam is er niet eens een dier om het leven gebracht.' Na de inname van Jeruzalem heeft Saladin een van de adellijke leiders van de kruisvaarders, Reynald de Chatillon, eigenhandig onthoofd. Dat rijmt niet met jouw opmerking.

Guy de Luisignan en Reynald de Chatillon werden voor Saladin gebracht na de inname van Jeruzalem. Guy de Luisignan trilde van dorst en angst. Saladin stelde hem gerust en gaf hem water om te drinken. Saladin was erg kwaad op Reynald de Chatillon, omdat hij een karavaan had geplunderd tijdens een wapenstilstand. Het verdrag werd dus geschonden door Reynald de Chatillon. Reynald werd een psychopaat gevonden, omdat hij ook Cyprus veroverde dat in die tijd in handen was van de Byzantijnen. De christelijke bevolking werd geterroriseerd, kloosters en kerken werden geplunderd door hem. Hij werd bij het verlaten van Cyprus gevangengenomen door moslims en later vrijgelaten. Daarna plunderde hij de karavanen. Dat verdiende in de ogen van Saladin de doodstraf. Saladin verleende de christenen en moslims een gunst door hem te onthoofden of te laten onthoofden.

'De Koran staat absoluut niet open voor verschillende interpretatie. Dit om te voorkomen dat mensen foute dingen gaan zeggen. Daarom is de tafsir uitgebracht.' Is de tafsir geschreven door onfeilbare mensen?

De tafsir is onderbouwd door de woorden en hadith van de profeet. De profeet legde altijd uit wat we moesten verstaan onder de Koranteksten om verwarring tegen te gaan. Zo wisten de mensen hoe ze zich moesten gedragen onder welke omstandigheden. De tafsir is niet geschreven door feilbare mensen, omdat ze direct werden verteld door de meest geschikte persoon ervoor: de profeet Mohammed (v.z.m.h.). Een tafsir is een Koran-exegese: een uitleg van de betekenis van de verzen van de Koran, een verduidelijkend commentaar zodat men de verzen beter zou kunnen begrijpen.

Het onder de knie krijgen van het hele islamitische rechtsstelsel is iets wat in de moslimwereld hogere studies van vele jaren vereist. Men is nog geen deskundige in islamitisch recht omdat men een Koranvertaling gelezen heeft, zoals men nog geen geoloog is omdat men een atlas doorgenomen heeft, en geen arts omdat men een medische encyclopedie heeft.

'Als de christenen het nodig achten om hun boek te veranderen dan mag dat.' Christenen becommentariëren en interpreteren de bijbel, maar ze veranderen het boek zelf toch niet?

De Bijbel is volgens de christenen geschreven door de apostelen (leerlingen) van Jezus. Ze zijn dus niet geschreven door Jezus zelf. De eerste Bijbel is ontstaan zestig jaar na de dood van Jezus. Toen waren er nog maar vier soorten. Daarna is het aantal gestegen naar een paar honderd verschillende. Bij de vergaderingen in Efes (Izmir) is overeengekomen dat er vier werden gehandhaafd. Ze werden vanuit het Latijn naar het Spaans en van daaruit weer naar andere talen vertaald. Zoals we weten zijn niet alle woorden in alle talen hetzelfde. Bij het vertalen en veranderen kregen de zinnen een andere betekenis en uitleg. Door de interpretaties heeft de Bijbel zijn kracht verloren. De goddelijke woorden werden verruild voor meningen van priesters.

De moslims geloven in de originele Bijbel die volgens onze versie door Jezus (Isa) is geschreven. De Koran is door de tijden heen 1400 jaar geleden direct verteld en geschreven door de metgezellen. Veel metgezellen hadden de hele Koran onthouden. De Koranteksten waren zo geschreven dat de grootste poëten verstomd luisterden naar de teksten.

'Toen de metgezellen van de Profeet Mohammed moesten emigreren kozen ze voor Ethiopië.' Is dat een historisch of fictief verhaal? Emigratie naar Ethiopië was toen vrijwel onmogelijk.

Dit is een waargebeurd verhaal. Ze gingen per boot de Rode Zee over. Het was een gevaarlijke reis, maar beter dan in Mekka blijven en gemarteld of vermoord worden. Toen de profeet de dood van de christelijke koning hoorde zei hij: 'vaarwel mijn vriend'.

'Elk jaar komt Mohammed als de meest intelligente, meest invloedrijke, meest bestuurlijke persoon etc. uit de bus bij verkiezingen die worden georganiseerd onder alle intellectuelen in de wereld.' Heb je hier gegevens over?

Uiteraard. Met trots verwijs ik u naar het boek van Michael H. Hart: A Ranking of the Most Influential Persons in History. Hierin wordt beschreven waarom hij als meest invloedrijke, beste en succesvolste persoon in de geschiedenis uit de bus komt.

Bismillahirrahmanirrahim (in de naam van Allah, de Erbarmer, Meest Barmhartige)

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden