Belastingen en premies in 2004

Minimum(jeugd)loon per 1 januari 2004

Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het brutominimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2004:

per maand e 1264,80

per week e 291,90

per dag e 58,38

Wettelijke bruto minimumjeugdlonen per 1 januari 2004 (in euro's)

Leeftijd % van het minimumloon Per maand Per week Per dag

22 jaar 85% 1075,10 248,10 49,62

21 jaar 72.5% 917,00 211,60 42,32

20 jaar 61.5% 777,85 179,50 35,90

19 jaar 52.5% 664,00 153,25 30,65

18 jaar 45.5% 575,50 132,80 26,56

17 jaar 39.5% 499,60 115,30 23,06

16 jaar 34.5% 436,35 100,70 20,14

15 jaar 30% 379,45 87,55 17,51

De netto bedragen zijn, anders dan de bruto bedragen, niet wettelijk bepaald. Ze kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen. Dit komt door verschillen in inhoudingen op het loon, onder meer in verband met de premieheffing voor de sociale zekerheid. Wijzigingen in de nettobedragen in vergelijking met 1 juli 2003 zijn een gevolg van het opnieuw vaststellen van de nieuwe loonbelastingtabellen per 1 januari 2004.

In onderstaande bedragen zijn pensioen- en VUT-premies buiten beschouwing gelaten, evenals de nominale premies voor de Ziekenfondswet. De bedragen geven daarom alleen een globale aanduiding.

Netto minimumloonbedragen per 1 januari 2004

23 jaar en ouder 1051 242

22 jaar 906 209

21 jaar 786 181

20 jaar 680 157

19 jaar 594 137

18 jaar 528 122

17 jaar 478 110

16 jaar 431 99

15 jaar 375 86

De genoemde bedragen hebben betrekking op iemand zonder kinderen. Geen rekening is gehouden met de heffingskorting waar een eventuele partner recht op heeft.

Bijstandsuitkeringen

De bijstandsuitkeringen, de IOAW- en IOAZ-grondslagen en de uitkeringen op grond van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK) gaan per 1 januari 2004 omhoog. Dit gebeurt in verband met wijzigingen van belastingtarieven en verzekeringspremies. De verhoging van het netto bijstandsbedrag voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden per 1 januari 2004 bedraagt e16,90 per maand.

De nieuwe Wet werk en bijstand (WWB) kent net zoals de vorige Algemene bijstandswet landelijke normbedragen voor de hoogte van uitkeringen. De invoering van de WWB per 1 januari 2004 heeft geen gevolgen voor de hoogte van de bedragen. Er zijn normbedragen voor mensen van 21 tot 65 jaar, voor mensen die 65 jaar of ouder zijn, voor gehuwden of ongehuwd samenwonenden, alleenstaande ouders en alleenstaanden. Voor elk van deze groepen geldt een apart bedrag. Voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden tussen de 21 en 65 jaar is dat 100 procent van het nettominimumloon, voor alleenstaande ouders tussen de 21 en 65 jaar 70 procent en voor alleenstaanden tussen de 21 en 65 jaar 50 procent. Het uitgangspunt bij de norm voor deze categorieën alleenstaande ouders en alleenstaanden is dat de (woon) kosten met anderen kunnen worden gedeeld. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan kan de gemeente een toeslag geven van maximaal 20 procent van het netto minimumloon. De normbedragen voor mensen van 65 jaar of ouder zijn gelijk aan de netto AOW-bedragen. Voor hen geldt geen aparte toeslagenregeling.

Normbedragen voor mensen van 21 jaar tot 65 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk en bijstand.

Gehuwden of ongehuwd samenwonenden

per maand e1103,34

vakantie-uitkering e53,20

Totaal e1156,54

Alleenstaande ouders

per maand e772,34

vakantie-uitkering e37,24

Totaal e809,58

Alleenstaanden

per maand e551,67

vakantie-uitkering e26,60

Totaal e578,27

Maximale toeslag voor mensen van 21 jaar tot 65 jaar:

Alleenstaande ouders en alleenstaanden

per maand e220,67

vakantie-uitkering e10,64

Totaal e231,31

Normbedragen voor mensen van 65 jaar of ouder:

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden

- beide partners 65 jaar of ouder:

per maand e1154,63

vakantie-uitkering e55,67

Totaal e1210,30

- een partner jonger dan 65 jaar:

per maand e1163,86

vakantie-uitkering e56,12

Totaal e1219,98

Alleenstaande ouders

per maand e1042,77

vakantie-uitkering e50,28

Totaal e1093,05

Alleenstaanden

per maand e825,29

vakantie-uitkering e39,79

Totaal e865,08

Normbedragen voor mensen

jonger dan 21 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk en bijstand

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden

- beide partners jonger dan 21 jaar:

per maand e381,28

vakantie-uitkering e18,38

Totaal e399,66

- een partner jonger dan 21 jaar:

per maand e742,31

vakantie-uitkering e35,79

Totaal e778,10

Alleenstaanden

per maand e190,64

vakantie-uitkering e9,19

Totaal e199,83

Voor mensen jonger dan 21 jaar met één of meer kinderen die tot hun last komen gelden hogere bedragen

Eigen vermogen

Niet al het spaargeld behoeft te worden aangesproken, voordat men voor bijstand in aanmerking komt. Het vrij te laten vermogen is:

voor gezinnen e10.130,00

voor alleenstaanden. e5.065,00

Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen huis bewonen, geldt een extra vrijlating van maximaal e 42.700,=.

Langdurigheidstoeslag

Degenen die volgens de Wet werk en bijstand worden aangemerkt als mensen die vijf jaar of langer een inkomen hebben dat niet hoger is dan de bijstandsnorm, geen in aanmerking te nemen vermogen en geen arbeidsmarktperspectief hebben komen in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag.

Deze bedraagt:

e 462 voor gehuwden

e 415 voor alleenstaande ouders

e 324 voor alleenstaanden

e 913,67

Sociale verzekeringen

Met ingang van 1 januari 2004 worden de uitkeringen op grond van een aantal socialeverzekeringswetten verhoogd. Het bruto wettelijk minimumloon blijft op het niveau van juli 2003 vanwege de bij het najaarsoverleg met de sociale partners overeengekomen bevriezing. Daarom veranderen de bruto uitkeringsbedragen van de uitkeringen die op grond van de Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid aan het bruto minimumloon zijn gekoppeld dus ook niet. De uitkeringsbedragen van de uitkeringen die gekoppeld zijn aan het netto minimumloon veranderen wel vanwege wijzigingen in de premies en belastingen.

AOW

Gehuwde of samenwonende partners hebben elk een zelfstandig recht op een AOW-pensioen dat netto gelijk is aan 50% van het netto minimumloon. De AOW voor een alleenstaande is gelijk aan 70% van het netto minimumloon. Eénoudergezinnen ontvangen een pensioen dat netto gelijk is aan 90% van het netto minimumloon. Het gaat om ongehuwde pensioengerechtigden met een kind jonger dan 18 jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen. Een gehuwde met een partner jonger dan 65 jaar ontvangt een pensioen van 50% van het minimumloon (de uitkering voor een gehuwde) en een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag (bruto e 631,76). Is het recht op pensioen ingegaan vóór 1 februari 1994 en is de partner nog geen 65 jaar, dan komt het pensioen overeen met 70% van het netto minimumloon en is de toeslag maximaal 30%.

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2004

AOW Bruto p.mnd Bruto vakantie uitkering p. mnd

Gehuwden e 631,76 e 31,27

Gehuwden met max. toeslag

(partner jonger dan 65 jaar) e1263,52 e 62,54

Maximale toeslag e 631,76

Ongehuwden e 921,28 e 43,78

Ongehuwd met kind tot 18 e1141,28 e 56,29

AOW ingegaan vóór 1-2-1994 Bruto p.mnd Bruto vakantie uitkering p.mnd

Gehuwden zonder toeslag

(partner jonger dan 65 jaar) e 921,28 e 43,78

Maximale toeslag e 342,24

Gehuwden met max. toeslag

(partner jonger dan 65 jaar) e1263,52 e 62,54

Netto AOW gehuwden

(50% indiv. AOW p.mnd) 1-7-2003 1-1-2004 verschil

per maand e 571,37 e 578,72 e 7,35

vakantietoeslag e26,86 e31,27 e 4,41

Totaal e 598,23 e 609,99 e 11,76

Voor een echtpaar zijn de bedragen twee maal zo hoog.

Netto AOW voor alleenstaanden 1-7-2003 1-1-2004 verschil

per maand e 809,15 e 828,08 e 18,93

vakantietoeslag e37,60 e37,00 e -0,60

Totaal e 846,75 e 865,08 e 18,33

ANW

De uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW) bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon. Nabestaanden die een halfwees onder de 18 jaar verzorgen, krijgen bovendien een inkomensonafhankelijke uitkering van 20% van het netto minimumloon. De ANW is inkomensafhankelijk. Inkomen in verband met arbeid (uitkeringen) wordt er geheel van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing (50% van het minimumloon plus een derde deel van het meerdere). Nabestaanden die onder het overgangsrecht vallen en vroeger een AWW-uitkering ontvingen, krijgen, indien na deze inkomenstoets een lager uitkeringsbedrag overblijft, in ieder geval een bodemuitkering van 30% van het bruto minimumloon.

Bruto p.mnd Bruto vak.uitk. p.mnd

Nabestaandenuitkering e 984,99 e 55,55

Halfwezenuitkering e 223,73 e 15,86

Wezenuitkering tot 10 jaar e 315,20 e 17,78

Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar e 472,80 e 26,66

Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jaar e 630,39 e 35,55

Kinderbijslag

De kinderbijslagbedragen worden halfjaarlijks aangepast op basis van de Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid. Dat betekent voor 1 januari 2004 dat het basisbedrag per kind onveranderd ten opzichte van juli 2003. Het bedrag is e 252,31. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Voor kinderen die op of na 1 januari 1995 geboren zijn, is de hoogte van het kinderbijslagbedrag alleen nog maar afhankelijk van de leeftijd. Voor kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 1995 of die na 1 oktober 1994, 6 of 12 jaar worden, bestaat er een overgangsregeling. Deze houdt in dat de hoogte van het kinderbijslagbedrag, naast de leeftijd van het kind, ook nog afhankelijk is van het aantal kinderen in het gezin.

Vanaf 1 januari 2004 gelden in de kinderbijslag de volgende bedragen per kind per kwartaal:

I. Kinderen geboren vóór 1 januari 1995

die na 1 oktober 1994 6 of 12 jaar zijn geworden:

Gezinnen met: 6 t/m 11 jaar 12 t/m 17 jaar

1 kind e 214,46 e 252,31

2 kinderen e 242,26 e 285,01

3 kinderen e 251,52 e 295,90

4 kinderen e 271,88 e 319,86

5 kinderen e 284,10 e 334,23

6 kinderen e 292,24 e 343,81

II. Kinderen geboren op of na 1 januari 1995:

0-6 jaar e 176,62

6-12 jaar e 214,46

12-18 jaar e 252,31

Deze bedragen blijven gelijk, ongeacht de gezinsgrootte.

WAZ/Wajong

De grondslag van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), op basis waarvan de uitkering wordt berekend, blijft per 1 januari 2004 gelijk aan 1 juli 2003. Ook de grondslagen voor WAZ/Wajong-gerechtigden beneden de 23 jaar, die worden afgeleid van de minimumjeugdlonen, blijven per 1 januari 2004 gelijk aan 1 juli 2003.

Per 1 januari 2004 zijn deze grondslagen (excl vakantietoeslag) per dag:

vanaf 23 jaar ten hoogste e 58,15

22 jaar ten hoogste e 49,43

21 jaar ten hoogste e 42,16

20 jaar ten hoogste e 35,76

19 jaar ten hoogste e 30,53

18 jaar ten hoogste e 26,46

Premieheffing over uitkeringen 2003

Voor het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds is een vervangende premie vastgesteld. De vervangende premie wordt onder meer ingehouden over uitkeringen op grond van de WW, de ZW, en de WAO en over de toeslag op grond van de Toeslagenwet. De vervangende premie, waarvoor dit jaar geen franchise geldt, komt ten laste van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en is voor het jaar 2003 vastgesteld op 1,30%. Wanneer het UWV de uitkering via de werkgever uitbetaalt, wordt het bedrijfstakpercentage toegepast. Voor de gedifferentieerde WAO-premie is in verband met de premieheffing over uitkeringen eveneens een vervangende premie vastgesteld. Deze rekenpremie WAO bedraagt 2,35%. Op een WAZ-uitkering wordt een vereveningsbijdrage ingehouden die gelijk is aan het bedrag aan premie dat een werkgever inhoudt (op het loon van een WW-verzekerde werknemer). Het betreft het percentage van het werknemersdeel werkloosheidspremie (5,80% met een franchise van e 58,- per dag).

Premiepercentages 1 januari 2004

werkgevers werknemers totaal max.premie inkomen

AOW - 17,90 17,90 e 29.543,- p.j.

Anw - 1,25 1,25 idem

AWBZ - 13,25 13,25 idem

WAO-basis 5,10 0,00 5,10 e 167,- p.d.

WAO-rekenpremie 2,35 0,00 2,35 idem

WAZ 0,00 0,00 0,00 e 0,00- p.j.

Wachtgeldverz. 1,89 0,00 1,89 e 167,- p.d.

Werkl.heidsverz. 1,55 5,80 7,35 idem

ZFW 6,75 1,25 8,00 e 113,- p.d.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden