Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Van den Anker: Abortus soms enige oplossing tegen kindermisbruik

Home

door Adri Vermaat

Niet als wethouder van Leefbaar Rotterdam maar als nummer drieop de kandidatenlijst van haar partij, deed Marianne van denAnker omstreden uitspraken over gedwongen abortus.

De uitleg van Van den Anker geeft aan hoe ingewikkeld het kanzijn partijpolitiek niet te verwarren met beleid van een college.Het ene moment de pet op van wethouder en bestuurder, het anderemoment pleitbezorgster van, in dit geval, Leefbaar Rotterdam.

Het overkwam november vorig jaar ex-wethouder Pastors vandezelfde partij. Hoewel geprezen vanwege zijn kwaliteiten enfunctioneren als wethouder fysieke infrastructuur, dwong degemeenteraad hem na (herhaalde) uitspraken over de islam totaftreden.

Zover zal het twee weken voor de raadsverkiezingenvermoedelijk niet komen met Van den Anker. Desalniettemin weet zij de woede op zich gericht van vrijwel alle fracties in degemeenteraad en ligt zij regelrecht onder vuur van onder meercoalitiegenoot CDA.

In die zin heeft zij nogal wat overhoop gehaald, haar latereuitleg dat het haar met de stap naar de gedwongen abortus nietgaat om 'doelgroepen', maar uitsluitend om individuen, ten spijt.

De Leefbaar Rotterdam-wethouder pleitte vorige week voor hetuit de taboesfeer halen van gedwongen abortus voor, zoals zijletterlijk op haar weblog schreef, bepaalde groepen vrouwen.Directe aanleiding voor dit pleidooi was de uitkomst van eenonderzoek van de GGD in Rotterdam over kindermishandeling enseksueel misbruik.

Hieruit bleek dat bijna tien procent jongeren in de leeftijdvan twaalf tot vijftien jaar slachtoffer is van die vormen vangeweld.

Van den Anker zei dat drie doelgroepen in aanmerking komenvoor gedwongen zwangerschapsonderbreking. Het betrof zwaarverslaafde vrouwen, (Antilliaanse) tienermeisjes en verstandelijkgehandicapten. Kinderen die in deze 'setting' worden geboren,lopen volgens Van den Anker een 'onaanvaardbaar en aantoonbaarrisico' om zonder liefde en affectie, in een sfeer van geweld enverwaarlozing op te groeien.

Haar uitspraken leidden tot ophef in de gemeenteraad, maar ookdaarbuiten. Op haar eigen weblog kreeg zij steun, maar ook werdzij herinnerd aan de zwarte dagen van Hitler en Stalin.

In het donderdag gehouden raadsdebat over de resultaten vanhet college van de afgelopen vier jaar, kreeg zij van deChristenUnie-SGP zware kritiek te verduren. “Wat de wethouderzegt, komt overeen met preventieve moord“, zei fractievoorzitterVlaardingerbroek.

Wethouder Van den Anker reageerde adequaat: “Ik heb respectvoor de wijze waarop de heer Vlaardingerbroek zijngeloofsovertuiging uitdraagt en ik respecteer zijn openheidzeer.“

Het punt is, zegt Van den Anker, dat gedwongen abortus somsde enige oplossing is om kindermishandeling en misbruik tevoorkomen. Maatregelen als het begeleiden van ouders, hettoevoegen van gezinscoaches en het sluiten van convenanten zijnin de, door Van den Anker concreet aangegeven, voorbeelden nietafdoende.

De wethouder refereert aan een verslaafde vrouw, hiv-positiefen zwanger, van wie al twee kinderen uit huis zijn geplaatst. Eenvan hen zit in de kindergevangenis en de ander is bij depsychiater in behandeling wegens ernstige gedragsstoornissen. Ditmeisje vluchtte uit de kliniek waar ze verbleef en werdteruggevonden in een auto op de (voormalige) tippelzone inRotterdam.

Deel dit artikel