Indonesië

home

Republika

Bisnis Indonesia

Habibie staat bekend om zijn verspilling van geld en om zijn vriendjespolitiek. Laten we hem toch de kans geven om zijn eed als president na te komen. (Indonesië)

Kompas Habibie moet het respect van het volk verdienen met hervormingen. Een moeilijke taak, die ieders steun vereist. (Indonesië)

Jakarta Post

Na drie decennia van autocratisch bestuur wil het volk uit de duisternis treden. Habibie is onderdeel van het oude systeem van nepotisme en corruptie. Het is moeilijk te geloven dat hij nu wel de wensen van het volk zal verwezenlijken. Als hij er niet in slaagt armoede en de economische crisis te bestrijden, betekent dat het einde van deze regering. (Indonesië)

The Australian

De ordelijke onderhandelingen over Soeharto's vertrek zijn een enorme opluchting voor de andere regeringen van Zuid-Oost-Azië. Achter deze opluchting schuilt een gevoel van ongemak. Indonesië's buren vrezen dat de fragiele consensus-na-Soeharto moeilijk te bewaren is, zeker onder Habibie zonder stevige basis in leger en technocratie. (Australië)

The Star

Er zijn nog altijd miljoenen mensen zonder werk. Politieke hervormingen moeten snel gevolgd worden door economische verbeteringen en dat kan alleen met hulp van buitenaf. Veel regeringen riepen om het vertrek van Soeharto. Nu hij weg is, is het tijd voor de internationale financiële gemeenschap om de daad bij het woord te voegen. Het is droef dat Soeharto zo moest vertrekken. Hij mag dan geregeerd hebben met harde hand, hij bracht het land ook tot opmerkelijke economische en sociale ontwikkeling. Hij zou in functie zijn gebleven als krachten van buitenaf Indonesië niet financieel op de knieen hadden gedwongen. (Maleisië)

The Straits Times

Over Soeharto's erfenis is het laatste nog niet gezegd, maar op dit moment is het drama nog niet ten einde. De bevolking die hem verdreef eist eerlijke verkiezingen en politieke vrijheden. Als Habibie niet snel het vertrouwen wint krijgt Indonesië met nog meer rampspoed te maken. Habibie erft een verwoeste economie, een uitgeklede roepia en een verarmd volk. De Wereldbank en het IMF die hun hulpprogramma's hebben opgeschort kunnen pas weer op Indonesië aan, als ze overtuigd zijn dat 'law and order' in het land zijn teruggekeerd. (Singapore)

The New York Times

Met het overdragen van de macht aan Habibie zijn Indonesië's politieke en economische problemen niet opgelost. Habibie is weinig meer dan een volgeling van Soeharto. Alleen door democratische verkiezingen, hervormingen en resoluut optreden tegen de corruptiepraktijken van het Soeharto-tijdperk kan hij zich enig gezag verwerven. Indonesië's burgerorganisaties zijn een oefenterrein geworden voor toekomstige democratische leiders. Habibie kan de weg gaan aangeven als hij resoluut met het verleden breekt en de weg baant voor een gekozen opvolger. (Verenigde Staten)

De Telegraaf

Soeharto had zichzelf overleefd als president. Het is de vraag of Habibie de meest geschikte man is om het vertrouwen van het volk te winnen. Hij behoorde tot de Soeharto-clan en was daarmee verantwoordelijk voor de vele fouten van het regime. Hij moet een brug slaan tussen de veeleisende studenten en burgers die meer vrijheid willen en het machtige leger dat de touwtjes in handen wil houden. Slaagt hij de komende weken er niet in tussen hen te laveren, dan moet voor chaos worden gevreesd.

de Volkskrant

Soeharto bleef tot het einde toe weigeren de mensenrechten te respecteren. Op economisch gebied daarentegen maakte Indonesië een enorme groei door. Al bleven de verschillen tussen arm en rijk gigantisch, er ontwikkelde zich toch schuchter een nieuwe middenklasse. Juist ook daar heerste grote ergernis over de vormen van zelfverrijking, corruptie en nepotisme binnen de Soeharto-clan. Habibie, tot nog toe een trouw lid van de Soeharto-clan, is, of hij dat zelf beseft of niet, een tussenpaus. En naar valt te vrezen geen sterke.

Algemeen Dagblad

Er kan geen twijfel bestaan over het autocratische karakter van Soeharto's regime, dat zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige vormen van repressie, corruptie en zelfverrijking. Aan de andere kant werd Indonesië een natie die zichzelf van voedsel kon voorzien en waarin honger werd uitgebannen. Indonesië is verlost van een president die het land lang, te lang in zijn greep hield en staat nu tamelijk ontredderd aan het begin van een nieuwe periode.

Het Parool

Het Indonesische volk weet al lang dat je van beloften uit de kring van de Soeharto-elite niets wijzer wordrt. Pas als die elite definitief het veld ruimt en vrije verkiezingen worden gehouden, is er perspectief voor economische en sociale ontwikkeling voor alle Indonesiërs.

NRC Handelsblad

Het aftredende staatshoofd vroeg om vergeving. Dat doet iedere vrome moslim die uit een ambt treedt. De islam schrijft voor dat een deemoedig zondaar vergiffenis niet mag worden onthouden. Maar Indonesië is een seculiere staat en een gewezen president kan zich niet onttrekken aan de wetten der mensen.

Lees verder na de advertentie

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.

Deel dit artikel

Advertentie