Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

CDA-GroenLinks: Een nieuwe lente

Home

Marcel ten Hooven

DEN HAAG - ,,Ik waarschuw voor al te vergaande conclusies als Rosenmöller en De Hoop Scheffer eens bij elkaar zitten, zoals nu.'' Bij de presentatie van Een nieuwe lente, het gezamenlijke politiek manifest van twaalf CDA- en GroenLinks-wethouders, temperde CDA-leider Jaap de Hoop Scheffer al te optimistische verwachtingen over de betekenis voor de landelijke politiek.

GroenLinks-voorman Paul Rosenmöller maande ook ervoor te waken de contouren van een nieuwe coalitie te zien: ,,We moeten het belang van het stuk voor de Haagse politiek niet onder-, maar ook niet overschatten''.

Wel erkenden zij de verdiensten van de twaalf wethouders in het signaleren van wat CDA en GroenLinks bindt en hen onderscheidt van Paars: weerzin van de 'economisering' van maatschappelijke en persoonlijke relaties, waardering voor het belang van sociale organisaties, streven naar kleinschaligheid. ,,In de analyse zie ik terug wat de CDA-kamerfractie motiveert: respect, verantwoordelijkheid, betrokkenheid'', aldus De Hoop Scheffer.

Voor het eerst wijzen CDA'ers en GroenLinksers uit de bestuurlijke praktijk de overeenkomsten in hun denkwijze aan. Eerder signaleerden politieke analisten al aan de hand van de verkiezingsprogramma's, dat het gemeenschapsdenken CDA en GroenLinks verbindt. Volgens deze filosofie ligt het fundament van de samenleving in de wijze waarop mensen zich voor elkaar en hun omgeving verantwoordelijk weten. Niet wettelijke regels of marktverhoudingen, wel het gevoel van wederkerigheid bepaalt de relaties tussen mensen. Het individu staat in deze benadering niet op zichzelf. Hij komt vooral tot zijn recht als lid van een gemeenschap.

De Rotterdamse wethouders Van der Tak (CDA) en Meijer (GroenLinks) boden Een nieuwe lente gisteren aan hun partijleiders aan, mede namens de andere tien wethouders. Wat zij willen, zei Meijer, is 'repareren wat in de samenleving is vernield' door marktwerking, privatisering en de terugtred van de overheid. Daardoor is volgens de wethouders in de thuiszorg het fenomeen van de 'stopwatch-zorg' ontstaan, moesten de universiteiten 'ondernemend' worden, werden de ziekenhuizen gekort op hun budgetten en groeiden scholen soms uit tot mammoetinstellingen. ,,Wij hebben van deze ontwikkelingen onze bekomst. Per saldo was het resultaat verschraling en kwaliteitsverlies: de zorg en het onderwijs vormen daar de dramatische bewijzen van'', schrijven de wethouders.

Zij hebben elkaar gevonden in hun overtuiging dat Paars de rol miskent die burgers en hun organisaties vervullen in het krachtenveld tussen staat en markt. Dankzij dat soort sociale verbanden krijgen burgers greep op hun bestaan en kunnen zij hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. De overheid moet zich meer als 'bondgenoot' van burgers opstellers, door dat 'zelforganiserend vermogen' te stimuleren en te steunen. ,,Een moderne overheid durft verantwoordelijkheid uit handen te geven. Zo kan een beweging van onderop ontstaan, die het publieke domein opnieuw gaat voeden. Die beweging is nodig om de doorgeschoten economisering van het maatschappelijk leven te keren.''

Voorwaarde is wel, menen de wethouders, dat instellingen als scholen, zorgtehuizen, corporaties en welzijnsorganisaties 'radicaal' democratiseren, opdat de zeggenschap bij ouders, patiënten, huurders terechtkomt. Het CDA heeft op dat vlak al initiatieven genomen, met voorstellen om 'de school aan de ouders' te geven en patiënten zelf over hun budget te laten beschikken.

De initiatiefnemers Meijer en Van der Tak signaleerden gisteren dat ook PvdA-fractievoorzitter Melkert in recente redes bij herhaling heeft gepleit voor zo'n democratiseringsproject. Op de vraag of het in het licht van een mogelijke 'sociale coalitie' van PvdA, CDA en GroenLinks niet wenselijk was ook PvdA-wethouders bij het manifest te betrekken, zei Meijer dat overeenkomsten tussen PvdA en GroenLinks evident zijn. ,,Tussen CDA en GroenLinks valt veel meer te verkennen.'' Zijn CDA-collega Van der Tak zei dat zijn partij op sociaal terrein dicht bij PvdA en GroenLinks staat. Over de VVD zei hij: ,,Het is duidelijk dat de sociaal-liberalen de slag in de VVD hebben verloren''.

Deel dit artikel