Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Belangijkste maatregelen uit de begrotingsstukken op een rij

Home

Redactie

© anp

Na het lekken van de Miljoenennota zette het kabinet donderdag ook de begrotingsstukken online. Een overzicht van de belangrijkste punten:

Defensie

* Defensie bezuinigt bijna 600 miljoen in 2012 (van de 1 miljard in deze kabinetsperiode)
   
* Er wordt toegewerkt naar een kleinere, maar slagvaardige krijgsmacht
   
* Ter bestrijding van piraterij blijft Nederland in 2012 deelnemen aan de EU-operatie Atalanta en de NAVO-operatie Ocean Shield

Koninklijk Huis:

* De regering heeft voor dit jaar eenmalig 300.000 euro extra uitgetrokken voor een vernieuwing en uitbreiding van de website van het Koninklijk Huis.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:


* In alle onderwijssectoren is aandacht voor centrale toetsing. In het mbo komen landelijke examens voor taal en rekenen. Beroepsgerichte examens moeten gaan voldoen aan een landelijk keurmerk. In het hbo worden één of meer kernvakken landelijke getoetst. In het voortgezet onderwijs wordt met ingang van 2014-2015 een verplichte landelijke onderbouwtoets ingevoerd voor Nederlands, Engels en Wiskunde.  In 2013 komt er in het basisonderwijs een centrale eindtoets, het speciaal (basis)onderwijs volgt in het voorjaar van 2015.

* Het bedrijfsleven wordt meer betrokken bij het onderwijs. Zo wil het kabinet afspraken maken met het veld over welke de kennis scholieren en studenten moeten beschikken. In het mbo wordt vanaf 2012 de tevredenheid van het bedrijfsleven, de studenten en de docenten elke drie jaar gemeten. Er starten dit jaar pilots om de toegevoegde waarde van scholen in kaart te brengen.

*
De regering wil zorgen voor minder bureaucratie en meer onderwijskundige regelruimte. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs moeten aangeven waar regels overbodig zijn. Ook starten er experimenten met sectoroverstijgende samenwerking in regio's waar de bevolking krimpt.

* Wat betreft de cultuur staat het 'stimuleren van ondernemerschap' centraal in het nieuwe beleid. De rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor een culturele Basisinfrastructuur (BIS). Artistieke kwaliteit, eigen inkomsten en voldoende publiek zijn beoordelingscriteria voor de culturele BIS. Alle producerende BIS-instellingen zijn toegankelijk voor kinderen en jongeren. Educatie is een criterium bij de beoordeling van subsidieaanvragen voor de BIS.

* Er komt een landelijke digitale openbare bibliotheek voor het publiek en het onderwijs. Het sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) ontvangt een opdracht voor de ondersteuning hiervan.

* Ook de wetenschapssector moet gaan samenwerken met het bedrijfsleven. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek  en De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen brengen een deel van hun programma's in lijn met de integrale agenda's voor de topsectoren. Zij zetten hun middelen in op basis van wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke impact en van financieel commitment van het bedrijfsleven.

Veiligheid en Justitie:


*Begin 2012, zo is de ambitie, moet één nationale politie een feit zijn.

*In 2012 wordt daartoe landelijk al een administratieve lastenverlichting van 5% behaald. Voor alle diensten bij elkaar opgeteld, leidt dit in 2012 tot een verhoging van het aantal direct inzetbare uren politiewerk van het equivalent van +/- 1 000 fte. In 2013 en 2014 is dat respectievelijk 3 000 en 5 000 fte.

*De aanrijtijden van de politie worden verkort. Uitgangspunt is daarbij de norm dat de politie in 90% van de spoedeisende zaken binnen 15 minuten ter plaatse is

*Het kabinet streeft er naar het aantal vrijwilligers bij de politie op te voeren naar 10% van de operationele sterkte in 2015.

*Eind 2011 wordt een wetsvoorstel tot verhoging van de wettelijke strafmaxima voor mensenhandel bij de Tweede Kamer ingediend.

*Het aantal aangepakte criminele groepen wordt deze kabinetsperiode daarmee verdubbeld (van gemiddeld 20% per jaar (niveau 2009) naar 40% in 2015). De doelstelling is om in 2012 een percentage van 27% te realiseren. Het accent ligt hierbij op mensenhandel, drugscriminaliteit en witwassen (onder andere via vastgoedtransacties).

*Per 1 januari 2012 is er een landelijke stuurploeg kinderporno van OM en politie. Ook is er dan één landelijke organisatie bij zowel het OM als de politie die met de uitvoering van de aanpak van kinderporno is belast.

*Het «high tech crime» team bij het KLPD wordt uitgebreid, zodat jaarlijks 20 grote cybercrime-zaken kunnen worden uitgevoerd. De pakkans moet hierdoor worden verhoogd.

*De minister voor Immigratie en Asiel komt met een wetsvoorstel waarin illegaliteit strafbaar wordt gesteld als overtreding. Strafbaarstelling is geen doel op zich, maar één van de instrumenten om illegale migratie en verblijf te ontmoedigen.

*De pakkans voor delicten met een hoge impact op het slachtoffer - overvallen, straatroof, inbraken en geweld - moet landelijk met een kwart omhoog. In 2012 gaat de pakkans voor het geheel van deze criminaliteit al omhoog naar 34,5% (in 2009 was de pakkans 30%)

* In 2012 worden coffeeshops besloten clubs die er enkel nog voor de lokale markt zijn.

* Het spreekrecht van slachtoffers wordt uitgebreid. Vertegenwoordiging wordt ook toegestaan in die gevallen dat een slachtoffer niet in staat is zelf te spreken.

* Om persoonsgegevens beter te kunnen beschermen, wordt een meldplicht voor datalekken geïnitieerd.

* Op basis van het Regeerakkoord worden vanaf 2012 de kosten van politie-inzet doorberekend aan de organisatie van een evenement.

Volksgezondheid, welzijn en sport:

* Om uitgaven te beheersen en kwaliteit en doelmatigheid te verbeteren, voert het kabinet voor de ziekenhuiszorgprestatiebekostiging in en breiden we de vrije prijsvorming uit.

* Voor 2012 tot en met 2014 is jaarlijks 10 miljoen euro toegevoegd aan het sportbudget van VWS.

* Mensen die geweld plegen tegen officials in de sport, krijgen zwaardere straffen.

* De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet erop toe dat alle ziekenhuizen eind 2012 over een geaccrediteerd veiligheidsmanagementsysteem beschikken.

* In 2012 integreren we een kwaliteitsinstituut in het College voor zorgverzekeringen (CVZ) dat de professionele standaarden zal coördineren. Een aantal nu los van elkaar opererende organisaties op het gebied van kwaliteit verdwijnt dan.

* De IGZ krijgt de komende jaren een grotere rol en ontvangt daarom met ingang van 2012 jaarlijks tien miljoen euro extra.

* Onderzocht wordt hoe de toegang tot de AWBZ per 2013 kan worden beperkt voor mensen met een IQ tussen de 70 en 85.

* Eind 2011 komt het kabinet met een wetsvoorstel om onder randvoorwaarden vanaf 2013 winstuitkering in de ziekenhuiszorg toe te staan.

* Voor jongeren onder de zestien jaar is het naar verwachting vanaf het voorjaar van 2012 strafbaar alcohol in het bezit te hebben op de openbare weg en in horecagelegenheden.

* We streven ernaar dat de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op 1 januari 2012 van kracht wordt.

* Zo wordt bij de huisartsen een tariefskorting doorgevoerd, worden dieetadvisering en stoppen met roken uit het pakket gehaald en wordt de Wtcg inkomensafhankelijk gemaakt.

* Beweegkuren worden niet in het basispakket opgenomen, stoppen met roken, maagzuurremmers, dieetadvisering worden uit het basispakket gehaald.

Binnenlandse Zaken:

* Het kabinet zal in overleg met betrokken gemeenten en provincies op het terrein van het verkeer en vervoer een voorstel voor krachtige samenwerking  in de Randstad uitwerken. Daarnaast wordt de bestuurlijke samenhang (eventueel het samengaan) tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland in ogenschouw genomen.

* Het aantal politieke ambtdragers in besturen en volksvertegenwoordigingen wordt teruggebracht. Bij de formatie is het aantal bewindspersonen teruggebracht. Een wijziging van de Provincie- en Gemeentewet is voorbereid. De vermindering van het aantal leden van de Staten-Generaal vergt een wijziging van de Grondwet.

* De dienstverlening en werkprocessen van de overheid worden verder gedigitaliseerd. Dat is gemakkelijker voor burgers en bedrijven en het is goedkoper.

* Een paspoort wordt tien jaar geldig.

* De werkgelegenheid in het openbaar bestuur zal door de bezuinigingen dalen. Dat leidt tot personeelsoverschotten. Er ontstaan tegelijkertijd tekorten aan personeel, doordat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. De verwachting is dat in een aantrekkende arbeidsmarkt veel moeilijk vervulbare vacatures ontstaan. Om te voorkomen dat onnodig beroep wordt gedaan op de externe inhuur van specialisten is het belangrijk dat de arbeidsmobiliteit binnen het openbaar bestuur toeneemt

* Hoogopgeleide migranten zijn welkom en nodig voor onze concurrentiepositie. Deze immigratie levert een belangrijke economische bijdrage aan de samenleving.

* De Tweede Kamer is in 2011 geïnformeerd over de maatregelen voor een effectievere terugkeer van mensen die niet rechtmatig verblijven in Nederland. Daarbij wordt extra aandacht gegeven aan de terugkeer van gezinnen met kinderen en alleenstaande minderjarigen. Hiervoor worden nieuwe locaties ingericht, als alternatief voor vreemdelingenbewaring. Vrijwillig vertrek geniet de voorkeur en wordt zo veel mogelijk gestimuleerd. Als vreemdelingen niet zelf vertrekken, wordt overgegaan tot gedwongen vertrek.

* Er komen aanvullende eisen aan het verkrijgen en ontnemen van het Nederlanderschap. Het wordt mogelijk om - bij zware misdrijven - het Nederlanderschap te ontnemen.

* Aan het Nederlanderschap worden extra eisen gesteld. Het Nederlanderschap kan bovendien pas definitief worden verkregen als afstand is gedaan van één of meer andere nationaliteiten waarvan afstand kan worden gedaan.

* Het specifiek integratiebeleid, zoals de aanpak van Marokkaans-Nederlandse en Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren, wordt beëindigd. De subsidies voor de samenwerkingsverbanden van minderheden worden geleidelijk afgebouwd. De Wet overleg minderheden wordt ingetrokken.

* De regering komt daarom met een wetsvoorstel voor een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding op openbare plaatsen, in voor publiek toegankelijke gebouwen, bij onderwijsinstellingen, bij zorginstellingen en in het openbaar vervoer.

* Huurders krijgen van een corporatiewoning het recht hun woning tegen een redelijke prijs te kopen.

* De hervorming van de huurmarkt is één van de zeventien grote stelselwijzigingen van het kabinet. Daartoe krijgen hogere inkomens (vanaf 43 000 euro) in de gereguleerde huursector een extra huurverhoging van maximaal vijf procent per jaar en worden in het Woningwaarderingsstelsel de huurpunten voor woningen in schaarstegebieden met maximaal 25 punten verhoogd (afhankelijk van de WOZ-waarde).

* De inburgeraar gaat zelf betalen voor zijn inburgering.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

* De toeslag kinderopvang wordt gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van ouders. Er zal € 420 miljoen euro minder worden besteed aan kinderopvang.

* Werkzoekenden zullen zelf harder moeten zoeken naar werk: Het re-integratiebudget van gemeenten werd al met € 400 miljoen verlaagd, dat van het UWV met € 100 miljoen.

* Het kabinet wil fraudeurs strenger aanpakken. Wie een uitkering heeft en voor de 2e keer wordt betrapt op fraude, krijgt 5 jaar lang geen uitkering meer. Net als fraude met de kinderopvangtoeslag. Wie fraudeert met een bijstandsuitkering verliest die 'slechts'3 maanden:  'De bijstand is immers het vangnet van de sociale zekerheid.'

*Een 'mobiliteitsbonus' moet het voor bedrijven aantrekkelijker te maken om bijvoorbeeld oudere werknemers in dienst te nemen.

*Bij de aanvraag van uitkeringen wordt gekeken naar het inkomen van het totale huishouden, ook dat van inwonende de kinderen.

* Het aantal arbeidsmigranten moet omlaag, om Nederlandse werknemers die nu geen werk hebben aan de slag te krijgen.

* Vanaf 2013 wordt de hoogte van het kindgebonden budget (WKB) bepaald door het land waar de aanvrager woont. Het kabinet wil vanaf 2014 kinderbijslag en het kindgebonden budget buiten de EU stopzetten. Daartoe gaat het kabinet bestaande verdragen met verschillende landen aanpassen.

Buitenlandse Zaken:

* Het budget voor noodhulp neemt met 31 miljoen euro af van 250 miljoen naar 219 miljoen. In de jaren moet het budget verder dalen naar 205 miljoen euro.

* Het kabinet wil meer geld vrijmaken om de ontwikkelingen in de Arabische regio te ondersteunen. Het gaat om de landen Egypte, Tunesië, Marokko en Jordanië. In 2012 wordt er EUR 7,5 miljoen voor vrijgemaakt, oplopend tot EUR 15 miljoen in 2015. Dat geld kan volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken worden ingezet voor 'het maatschappelijk middenveld, politieke partijen, training van diplomaten, ondersteuning van betrouwbare justitie-instellingen en om ondersteuning van het bedrijfsleven, in het bijzonder het MKB'.

Economische Zaken:

* Het kabinet organiseert volgend jaar ten minste 17 economische missies naar buitenlandse markten die kansrijk zijn voor de Nederlandse economie. Daar vallen in elk geval landen onder zoals China, India, Turkije, Brazilië en Rusland.

Infrastructuur en Milieu:

* Het kabinet gaat in 2012 verder met het verkennen van de mogelijkheden van zogenaamde supersnelwegen, waarbij het regionaal verkeer op het hoofdwegennet wordt gescheiden.

* Het aantal ernstig verkeersgewonden moet terug naar maximaal 10600 in 2020, het aantal jaarlijkse verkeersdoden naar maximaal 500. In 2012 wordt het Strategisch Plan Verkeersveiligheid bijgesteld en voert het kabinet het alcoholslot en 2toDrive (begeleid rijden vanaf 17 jaar) in.

* Er wordt 4,4 miljard euro in het 'reizen zonder spoorboekje' geïnvesteerd. Op de drukste trajecten gedurende de werkdag rijden in 2020 zes intercity's en zes sprinters per uur. Eind 2012 wordt de Hanzelijn in gebruik genomen, inclusief de nieuwe stations Dronten en Kampen Zuid. Dankzij de Hanzelijn worden de reistijden tussen de Randstad, Flevoland en de Noordelijke provincies korter. Daarnaast openen in 2012 de stations Sassenheim, Halfweg-Zwanenburg, Westervoort en Maastricht-Noord hun deuren.

* Het kabinet wil de files terugdringen met 20 procent op de drukste trajecten, onder andere door het ruimer openstellen van spitsstroken en het vaker inzetten van intelligente transportsystemen. Door incidentmanagement kan de plaats van een verkeersongeval sneller worden vrijgegeven, waardoor files sneller oplossen. Ook gaat het om afspraken met werkgevers om het woon-werkverkeer terug te dringen en uitbreiding van het aantal fietsstallingen bij stations.

* Om de luchtkwaliteit te verbeteren werkt het kabinet in VN-verband aan nieuwe emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. Naar verwachting leidt dit uiterlijk in 2012 tot vaststelling van nieuwe emissieplafonds voor 2020 - 2030. Deze plafonds worden vervolgens in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd.

Deel dit artikel