Wat u moet weten over ons auteursrecht en hergebruik

Auteursrecht

Trouw is een uitgave van de Persgroep Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1018 LL) Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9 (“De Persgroep”). Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van Trouw (hieronder begrepen de papieren krant, het magazine, de website, app en iedere andere (digitale) uitgave (“Uitgaven”) berusten uitsluitend bij de Persgroep en haar licentiegevers. De Persgroep behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van de Uitgaven voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Persgroep is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) de Uitgaven geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld.

Brieven en ingezonden stukken

Lezers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen aan de Persgroep door inzending onbeperkt en onherroepelijk toestemming het materiaal te verveelvoudigen en openbaar te maken in alle Uitgaven en het op te slaan in (elektronische)databanken en andere bestanden.

Nieuws heeft waarde

De artikelen die u dagelijks leest zijn van een kwalitatief hoog niveau en hebben een betrouwbaar en onafhankelijk karakter. De Persgroep investeert veel geld, tijd en moeite in haar Uitgaven. Onze lezers willen op de hoogte gehouden worden van wat er speelt. Of het nu een concert is, een ongeluk of een nieuwsverhaal; journalisten gaan op pad om verslag te doen van alle relevante gebeurtenissen. Via de krant, de website en verschillende apps zijn onze lezers nauw betrokken bij hun leefomgeving.

Nieuws delen op de juiste manier

Natuurlijk wil De Persgroep graag dat zoveel mogelijk mensen nieuws lezen. Juist daarom stimuleert zij het delen van nieuws. Alleen wél op de juiste manier, zonder inbreuk te maken op de rechten van De Persgroep.

Voorwaarden voor het overnemen

U mag altijd een tekstfragment van maximaal vijftig (50) woorden uit een artikel uit een Uitgave plus de artikelkop overnemen, mits u bij een digitale Uitgave correct linkt naar het oorspronkelijke artikel en bij een print Uitgave de titel van de krant als bron vermeldt alsook de editie en publicatiedatum.

Indien u meer dan bovengenoemd maximum wenst over te nemen, dient u vooraf toestemming te vragen. Indien toestemming wordt verleend verkrijgt u een eenmalig gebruiksrecht tegen betaling van EUR 0,37 (inclusief BTW) per woord voor de tekst. Foto’s, illustratie(s) en video’s kunnen niet separaat worden overgenomen. Indien u een compleet artikel, dus inclusief beeldmateriaal, wenst over te nemen, dient u dit uitdrukkelijk te vermelden in uw verzoek om toestemming. Voorwaarde voor het verwerven van een geldig gebruiksrecht is dat de afspraken adequaat zijn vastgelegd c.q. door ons zijn bevestigd en door u zijn geaccepteerd.

Om toestemming te vragen kunt een e-mailbericht sturen aan copyright@trouw.nl. Vermeld in uw e-mail duidelijk de titel van het artikel dat uw wilt overnemen, de publicatiedatum en indien mogelijk de naam van de auteur. Ook dient u in uw e-mail aan te geven in welk medium en voor welk doel u het artikel wenst over te nemen alsmede de relevante oplage en/of - als de voorgenomen publicatie elektronisch zal zijn - het (gemiddeld) aantal bezoekers van bedoeld medium.

Op basis van uw e-mail kan - zulks ter uitsluitende beoordeling van De Persgroep - toestemming worden verleend op basis van de daarvoor geldende voorwaarden.

In geval u meerdere artikelen uit de Uitgaven wenst over te nemen, kunt u dat uiteraard ook aangeven. De Persgroep kan u dan een licentieovereenkomst aanbieden waarbij de vergoeding gemiddeld lager zal zijn, zulks ter uitsluitende beoordeling van De Persgroep.

Zakelijke doeleinden

Voor gebruik voor interne zakelijke doeleinden, waaronder begrepen intranetten, digitale knipselkranten, dient u contact op te nemen met LexisNexis Nederland. E-Mail support@lexisnexis.eu of telefonisch: +31 (0) 20 485 3456

Freelancers

De freelancevoorwaarden van de Persgroep zijn te vinden op persgroep.nl